بدون دسته بندی

سنگ نمک

هملنطور که میدانید طبیعی ترین نوع نمک سنگ نمک می باشد. سنگ نمک از ترکیب سدیم وکلر تشکیل میشود.که مانندبلور است. بعضی محققان معتقندکه سنگ نمک دارای بار منفی ومثبت است. مهمترین ویژگی سنگ نمک براق بودن آن است. معمولارنگ آن سفیداست.برخی از زمین شناسان معتقندکه گاهی امکان دارد رنگ آن به قهوه ای و صورتی نیز تغییرکند. برخلاف نمک خوراگی که دانه های آن ریزاست. دانه های سنگ نمک درشت است. به علت کریستال های درشت سنگ نمک معمولاازآن در پخت و پزاستفاده نمیکنند. چون مدت زمان زیادی میبرد تادرغذا حل شود. سنگ نمک اکثرا رسوبات دریاهای داخلی هستندکه هزاران سال پیش تبخیرشده اند.

جالب است که بدانیداگرآفتاب به سنگ نمک بتابدانرژی دراین سنگ ها ایجادمیشود.امروزه اکثرمردم سنگ نمک را به صورت  تزئینی درخانه هاقرارمیدهند. بعضی افراد براین باورند که این نوع سنگ برای ازبین بردن فشار و استرس زندگی مدرن بسیارمفیداست.

یکی دیگر ازخواص های این سنگ پاکسازی محیط اطراف است. به علت یون موجود درآن

آلودگی وگردغبار راجذب خودمیکند.

سنگ نمک افزایش سیستم ایمنی بدن

اگربتوانید از سنگ نمک درغذاها استفاده کنیدبه سیستم بدنی خودهم کمک کرده اید. سنگ نمک میتوانید اکثرا موادمعدنی بدن را فراهم کند. میتواند باکتری هارا ازبین ببردوبابیماری ها مقابله کند. سعی کنید از سنگ نمک در پخت و پز استفاده کنید.

فایده های سنگ نمک برای خواب آسان

همانطورکه میدانیدسنگ نمک دارای یون های باردارمثبت ومنفی می باشد. یون های مثبت موجود درسنگ نمک باهوا ترکیب می شوندوموجب کاهش جریان خون وپایین آمدن سطح اکسیژن میشنوداین موضوع باعث میشود خوابی راحت و سبکی داشته باشید.

فوایدسنگ نمک برای ریه

همانطوری که درمطالب اشاره کردیم اصلی ترین ویژگی منحصربفرد سنگ نمک کمک به پاکسازی هوای اطراف میباشد. این امرباعث میشودکه برای سلامتی ریه هاوتنفس بهبودبخشد.

سنگ نمک صورتی

سنگ نمک کانی سدیم کلرکه اکثرا بانام هالیت یاکلرسدیم طبیعی هم نیزشناخته میشود. به علت ناخالصی هایی که با سنگ نمک ترکیب میشود.رنگ های مانند سفیدوقهوه ای درطبیعت وجوددارد.اما جذابترین سنگ نمک رنگ صورتی آن است.که طرفداران زیادی دارد.

استفاده سنگ نمک صورتی درحمام میتواندبه ایجادآرامش وتسکین دردنیزکمک کند. میتوایند از نمک صورتی هم به عنوان اسکراب استفاده کنید.

سنگ نمک برای نگهداری برنج

سنگ نمک ازطول عمربالایی وماندگاری بالایی برخورداراست.سنگ نمک رادرظرف نگهداری برنج ریخته و روی آن رابا برنج بپوشایند.استفاده سنگ نمک دربرنج باعث میشود که حشرات وجوندگان ازظرف برنج دورشوند. این کار ماندگاری برنج راهم افزایش میدهد.

سنگ نمک چگونه تشکیل میشود وچه کاربردی دارد؟

امروزه اکثرمردم ازسنگ نمک برای  تزییناستفاده میکنند.برخی افراد معتقند برای چشم شورودورنگه داشتن چشم دور بسیارمفیداست. ازترکیب دوعنصربارمثبت یون وسدیم و بارمنفی کلرسدیم تشکیل می شود.دارای رنگهای متفاوتی است.ماند:قرمز،قهوه ای،زرد وصورتی البته هرسنگ نمک دارای ویژگی های متفاوتی است.بلور قهوه ای اکثرا برای تقویت تعادل روحی وجسمی افرادنیزبسیارمفیدمیباشد. بلورقرمزافزایش جریان خون رابالابرده.

سنگ نمک برای بدن و دهان

میتوانید مقداری بلورهای ریز شده سنگ نمک را آب حل کنید.ترکیب بدست آمده را غرغره کنید. این کارباعث میشود بوی بد دهان ازبین برود. بااین کار میتوانید عفونت دهان ودندان راپاکسازی کنید.

عزیزان میتوایند برای خرید نمک تکنفره

کلیک کنید .